Algemene Leveringsvoorwaarden:

Introductie:
Net als ieder ander bedrijf werkt Technorama LLP ( Hierna te noemen Technorama ) met Algemene leveringsvoorwaarden. Bij elke aankoop zowel schriftelijk, online als mondeling zijn deze voorwaarden van kracht. Het is handig om te weten wat deze voorwaarden inhouden, want dan weet u precies wat u van Technorama kunt verwachten. Zo zijn in de leveringsvoorwaarden afspraken vastgelegd over prijzen, leveringstermijnen, risico, garantie en aansprakelijkheid.
De Algemene leveringsvoorwaarden van Technorama zijn gebaseerd op de Nederlandse wetgeving rekening houdende met het feit dat de rechtsvorm waaronder Technorama valt gefundeerd is in het Verenigd Koninkrijk kan het voorkomen dat ook het Engelse recht van toepassing is.

Garantie:
Op alle computers en randapparatuur geven wij tenminste één jaar garantie op het geleverde product of artikel. Arbeidsloon en bijkomende kosten vallen niet binnen de garantie indien extra arbeid voor u moet worden verricht die niet binnen de garantie van het desbetreffende product valt. Zo kan bijvoorbeeld de vergoeding voor het retour zenden van het artikel naar een fabrikant aan u worden doorberekend. Arbeidsloon valt enkel onder de garantie als het gaat om onjuist verrichte arbeid. Artikelen met een waarde van € 35,- of lager worden geleverd met een garantie van 14 dagen.  Op gebruiksartikelen zoals inktpatronen, toners, tapes, diskettes, papier en schrijfwaren kunnen wij geen garantie geven. Aangezien de garantie af locatie Zoeterwoude worden geleverd dient u defecte apparatuur ter attentie van onze ‘technische dienst’ worden aangeboden. Eventuele kosten voor het verzenden / laten ophalen van uw apparatuur vallen niet binnen de garantie.

Garantie verhaal:
Technorama garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. In geval zich niettemin gebreken in de geleverde goederen voordoen zal Technorama de betreffende gebreken herstellen of doen herstellen, dan wel een nieuw exemplaar in de plaats van het gebrekkige goed leveren. Voor zover niet schriftelijk is overeengekomen geld de garantie gedurende 12 Maanden na leveringsdatum vermeld op de pakbon. Indien geen pakbon beschikbaar is wordt de factuurdatum aangehouden als datum voor het bepalen van de garantie.
Componenten welke in gevolge een reparatie worden vervangen worden eigendom van Technorama. Noch de bepalingen van dit artikel noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen zijn toepasselijk wanneer het goed door de koper is overgedragen aan een derde of indien de koper of een derde reparaties aan het goed heeft verricht.

Reparaties aangenomen door de ‘technische dienst’ worden (tenzij anders is afgesproken) zonder prijsopgaaf direct gerepareerd indien het totaalbedrag voor de reparatie maximaal € 50,- bedraagt. Indien de klant afziet van reparatie is Technorama gemachtigd alle componenten welke tijdens het testen, meten en onderzoeken van de reparatie zijn gebruikt, uit het apparaat te verwijderen alvorens het apparaat aan de klant te retourneren. Jegens het feit dat de klant de reparatie defect retour wenst te ontvangen worden rechtswege geen kosten berekend, doch is de klant voor het gedane onderzoek het standaard tarief voor onderzoekskosten verschuldigd. Onderzoekskosten worden eveneens berekend indien besloten wordt het apparaat daadwerkelijk te laten repareren.

Aansprakelijkheid:
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Technorama in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Technorama niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door Grove schuld/nalatigheid van Technorama. De koper vrijwaart Technorama te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Technorama blijft beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. Ondanks het feit dat Technorama haar uiterste best doet zorgvuldig om te gaan met data en media van haar opdrachtgevers is Technorama is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, muziek, documenten, databases in welke vorm dan ook. Immers kan het gebeuren dat door bijvoorbeeld een virus, defect of fout gegevens onbedoeld verloren gaan. De opdrachtgever behoort zelf zorg te dragen voor het maken van een deugdelijke back-up en te controleren of deze zijn geslaagd. Voorts beroept Technorama zich op de voorwaarden gesteld door haar verzekeraar ‘Univé verzekeringen’ welke zorg draagt voor haar aansprakelijkheidsverzekering.

Technorama LLP, Energieweg 32F, 2382 NK, Zoeterwoude Rijndijk
www.technorama.nl | info@technorama.nl  Tel. +31(0)71-5892726 |  Fax +31(0)71-5312748 | GSM: +31(0)624 580 174,
ABN AMRO 57.95.83.201 | IBAN:  NL12ABNA0579583201 |  BIC:  ABNANL2A, BTW Nr. 850.89.14.86.B01.1270 | KvK Nr. 53468589

Betaling:
Betaling geschied tenzij anders overeengekomen, a contant, cash, pin, of bankbetaling vooruit aan de levering.
Indien met de afnemer/opdrachtgever is overeengekomen dat op rekening zal worden geleverd dient deze te voldoen aan het betalen van zijn/haar facturen voordat de daarop gestelde betalingstermijn is verlopen. Indien geen betalingstermijn is vermeld is de termijn standaard 30 dagen na factuurdatum. Indien afnemer/opdrachtgever de gestelde termijn niet in acht neemt resteert Technorama het recht deze in gebreke te stellen en alle kosten die op deze zaak berusten door te berekenen aan afnemer/opdrachtgever. Tevens behoud Technorama het recht te leveren diensten per direct te onderbreken, op te schorten dan wel eventuele contractuele afspraken te ontbinden.
Technorama behoudt zich het recht voor om nieuwe en bestaande klanten te houden aan een maximale credit limiet. Het maximale bedrag waarvoor facturen mogen openstaan is tenzij anders overeengekomen € 500,- per afnemer. Technorama heeft het recht vervolgorders vast te houden totdat door betalingen voldoende credit ruimte ontstaat.
Eigendomsvoorbehoud:
Tot aan de algehele voldoening van de door de koper verschuldigde betalingen behoud Technorama zich het eigendom voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het geen Technorama krachtens de koopovereenkomst toekomt. Technorama is gerechtigd haar eigendomsrechten op de goederen zoals hierboven genoemd, ten alle tijden uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Voor alle kosten welke hieraan verbonden zijn, als mede eventuele kosten van schade aan hierboven genoemde goederen heeft Technorama het recht deze kosten op de koper te verhalen. Indien een al of niet geheel of gedeeltelijk betaalde bestelling, reparatie of dienst niet binnen de gestelde termijn van 3 maanden (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) door de klant wordt afgenomen vervalt het recht op eigendom en wordt het betreffende goed eigendom van Technorama.

Prijzen:
De overeengekomen prijzen gelden exclusief aflevering, voorlichting of andere nevenprestaties van de zijde van Technorama. De wijze van verzending en verpakking staat ter keuze van Technorama. De kosten van verpakking welke afwijkt van de gebruikelijke verpakkingen komen voor rekening van de klant. Kosteloze verzending geschied enkel wanneer dit schriftelijk overeen is gekomen. Betaling van facturen dient zonder enige korting contant plaats te vinden bij aflevering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de koper. Bij niet betalen of overschrijding van de betalingstermijn (Indien overeengekomen) is de koper – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de factuurdatum. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Technorama  tegen de koper moet nemen bij het niet nakomen van zijn verplichtingen zijn voor de rekening van de koper. Technorama is gerechtigd een vooruitbetaling of een voorschot, dan wel te stellen van zekerheid verlangen, voordat zij met de koper een overeenkomst aangaat.

 

*              Alle bedragen in deze voorwaarden zijn bedragen inclusief BTW.

 

Technorama LLP, Energieweg 32F, 2382 NK, Zoeterwoude Rijndijk
www.technorama.nl | info@technorama.nl  Tel. +31(0)71-5892726 |  Fax +31(0)71-5312748 | GSM: +31(0)624 580 174,
ABN AMRO 57.95.83.201 | IBAN:  NL12ABNA0579583201 |  BIC:  ABNANL2A, BTW Nr. 850.89.14.86.B01.1270 | KvK Nr. 53468589