Introductie:
Net als ieder ander bedrijf werkt Technorama LLP ( Hierna te noemen Technorama ) met Algemene leveringsvoorwaarden. Bij elke aankoop zowel schriftelijk, online als mondeling zijn deze voorwaarden van kracht. Het is handig om te weten wat deze voorwaarden inhouden, want dan weet u precies wat u van Technorama kunt verwachten. Zo zijn in de leveringsvoorwaarden afspraken vastgelegd over prijzen, leveringstermijnen, risico, garantie en aansprakelijkheid.

De Algemene leveringsvoorwaarden van Technorama zijn gebaseerd op de Nederlandse wetgeving rekening houdende met het feit dat de rechtsvorm waaronder Technorama valt gefundeerd is in het Verenigd Koninkrijk kan het voorkomen dat ook het Engelse recht van toepassing is.

Garantie:
Op alle computers en randapparatuur geven wij tenminste één jaar garantie op het geleverde product of artikel. Arbeidsloon en bijkomende kosten vallen niet binnen de garantie indien extra arbeid voor u moet worden verricht die niet binnen de garantie van het desbetreffende product valt. Zo kan bijvoorbeeld de vergoeding voor het retour zenden van het artikel naar een fabrikant aan u worden doorberekend. Arbeidsloon valt enkel onder de garantie als het gaat om onjuist verrichte arbeid. Artikelen met een waarde van € 20,- of lager worden geleverd met een garantie van 14 dagen.  Op gebruiksartikelen zoals inktpatronen, toners, tapes, diskettes, papier en schrijfwaren kunnen wij geen garantie geven. Aangezien de garantie af locatie Zoeterwoude wordt geleverd dient u defecte apparatuur ter attentie van onze ‘technische dienst’ aan te bieden. Eventuele kosten voor het verzenden/laten ophalen van uw apparatuur vallen niet binnen de garantie.

Garantie verhaal:
Technorama garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. In geval zich niettemin gebreken in de geleverde goederen voordoen zal Technorama de betreffende gebreken herstellen of doen herstellen, dan wel een nieuw exemplaar in de plaats van het gebrekkige goed leveren. Voor zover niet schriftelijk is overeengekomen geld de garantie gedurende 12 Maanden na leveringsdatum vermeld op de pakbon. Indien geen pakbon beschikbaar is wordt de factuurdatum aangehouden als datum voor het bepalen van de garantie. Componenten welke in gevolge een reparatie worden vervangen worden eigendom van Technorama. Noch de bepalingen van dit artikel noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen zijn toepasselijk wanneer het goed door de koper is overgedragen aan een derde of indien de koper of een derde reparaties aan het goed heeft verricht.

Technische Dienst
Reparaties aangenomen door de ‘technische dienst’ worden (tenzij anders is afgesproken) zonder prijsopgaaf direct gerepareerd indien het totaalbedrag voor de reparatie maximaal € 35,- bedraagt. Indien de klant afziet van reparatie is Technorama gemachtigd alle componenten welke tijdens het testen, meten en onderzoeken van de reparatie zijn gebruikt, uit het apparaat te verwijderen alvorens het apparaat aan de klant te retourneren. Jegens het feit dat de klant de reparatie defect retour wenst te ontvangen worden rechtswege geen kosten berekend tenzij er sprake is geweest van vervolgonderzoek waarbij onderzoekskosten zijn afgesproken. Ook worden retourkosten zoals bezorgen of kosten voor eventuele verzending aan de klant doorberekend.

Aansprakelijkheid:
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Technorama in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Technorama niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door Grove schuld/nalatigheid van Technorama. De koper vrijwaart Technorama te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Technorama blijft beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. Ondanks het feit dat Technorama haar uiterste best doet zorgvuldig om te gaan met data en media van haar opdrachtgevers is Technorama is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, muziek, documenten, databases in welke vorm dan ook. Immers kan het gebeuren dat door bijvoorbeeld een virus, defect of fout gegevens onbedoeld verloren gaan. De opdrachtgever behoort zelf zorg te dragen voor het maken van een deugdelijke back-up en te controleren of deze zijn geslaagd. Voorts beroept Technorama zich op de voorwaarden gesteld door haar verzekeraar welke zorg draagt voor haar aansprakelijkheidsverzekering.

Betaling:
Betaling geschied tenzij anders overeengekomen, a contant, cash, pin of bankbetaling vooruit aan de levering of direct wanneer de levering plaats vindt. Indien met de afnemer/opdrachtgever is overeengekomen dat op rekening zal worden geleverd dient deze te voldoen aan het betalen van zijn/haar facturen voordat de daarop gestelde betalingstermijn is verlopen. Technorama behoudt zich het recht voor om nieuwe en bestaande klanten te houden aan een maximale credit limiet. Het maximale bedrag waarvoor facturen mogen openstaan is tenzij anders overeengekomen € 500,- per afnemer. Technorama heeft het recht vervolgorders vast te houden totdat door betalingen voldoende credit ruimte ontstaat.

Wettelijke betaaltermijn facturen
De betaling van facturen dient binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen te geschieden, indien hieraan niet kan worden voldaan volgt een herinnering met het verzoek om de betaling binnen 15 werkdagen in orde te maken. Mocht de factuur vervolgens nog niet zijn voldaan behoudt Technorama LLP zich het recht voor een standaardprocedure in werking te stellen waarbij mogelijk rente over de openstaande bedragen kan worden berekend. Deze procedure vloeit voort uit de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek DD010717 BW:6 Art. 119a. Het rentepercentage zal gelijk zijn 8% plus de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld.

Liquiditeitsproblemen
Indien een afnemer haar betalingen niet op tijd kan voldoen wegens liquiditeitsproblemen is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, deze betalingsregeling staat in dat geval los van nieuwe opvolgende facturen van lopende abonnementen/leveringen welke vanzelfsprekend binnen de daaraan verbonden termijn moeten worden betaald.
Tevens kan in de betalingsregeling een rentepercentage en eventuele extra kosten zijn opgenomen. Een betalingsregeling wordt slechts éénmalig verstrekt, indien de schuldenaar hier geen gebruik van maakt wordt direct na het niet nakomen van de aangeboden mogelijkheden het openstaande bedrag weer geheel opeisbaar.

Maatregelen bij niet nakomen van betalingsafspraken
Indien afnemer zich niet houd aan de gemaakte betalingsafspraken behouden wij ons het recht voor diens levering van producten, diensten of abonnementen per direct op te schorten of te blokkeren. Zo worden in geval van hosting verhuiscodes van domeinen pas afgegeven indien aan de gestelde betalingsverplichtingen is voldaan. Ook kan het zijn dat her-aansluit kosten berekend worden indien te leveren diensten ge-her-activeert moeten worden.

Technorama LLP, behoud zich het recht voor om bij uitblijven van betalingen 15% incassokosten in rekening te brengen. Indien een openstaande vordering ontstaat die hoger is dan € 2500,- worden alle lopende diensten, leveringen en abonnementen en contracten per direct ontbonden om verder oplopen van de totale som zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn daarbij niet aansprakelijk voor dataverlies, verlies van domeinnamen, verlies van telefoonnummers, noch gelden schade in welke vorm dan ook die als gevold van deze actie zal optreden. Vanzelfsprekend zal de betalingsverplichting blijven bestaan en is Technorama LLP vrij om een partij te kiezen die haar bijstaat in het verhalen van haar tegoeden in de vorm van incasso zaken en/of rechtspraak.

Automatische Incasso
Technorama biedt haar klanten gebruik te maken van een zogeheten ‘groene’ incasso, deze procedure is voor zowel bedrijven als particulieren gelijk en betekend dat wij de bedragen van openstaande facturen maandelijks rond de 20e automatisch van uw rekening kunnen afschrijven. Op uw afschrift vindt u altijd een duidelijke specificatie waarvoor u heeft betaald (factuurnummers). Ook kunt u indien u het oneens bent met de gedane incasso, deze door uw bank ongedaan laten maken, er is voor u als klant dus geen enkel risico verbonden aan onze automatische procedure.

iDeal / Paypal / Andere betaalmethoden.
Naast conventionele betaalmethoden bieden wij ook online betaalmethoden aan. Technorama LLP behoud zich het recht voor zelf te bepalen welke betaalmethoden zij wel / niet accepteert alsmede de keuze van eventuele tussenpartijen voor de afhandeling van de betaalmethode.

Pin betalingen
Voor pinbetalingen maken wij gebruik van een SumUp mobiele betaalterminal, voor bedrag boven de € 100,- behouden wij ons het recht voor om de transactiekosten ( 2.75% ) aan de klant door te berekenen.

CryproValuta
Ja, wij accepteren cryptovaluta. Echter maken wij daarvoor gebruik van een externe partij(en) welke de wisselkoers voor ons berekend en de transactie uitvoert. Wij beroepen ons op de voorwaarden van deze partij(en) als het gaat om koersverschillen, afhandeling en bijkomende kosten. Voorts behouden wij ons het recht voor zelf te kiezen met welke partijen wij zaken wensen te doen en welke cryptovaluta wij wel of niet accepteren. Ook behouden wij ons het recht voor dit op elk gewenst moment te veranderen en bepalen wij welke producten wel of niet door middel van deze valuta aan ons betaald mogen worden.

Eigendomsvoorbehoud:
Tot aan de algehele voldoening van de door de koper verschuldigde betalingen behoud Technorama zich het eigendom voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het geen Technorama krachtens de koopovereenkomst toekomt. Technorama is gerechtigd haar eigendomsrechten op de goederen zoals hierboven genoemd, ten alle tijden uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Voor alle kosten welke hieraan verbonden zijn, als mede eventuele kosten van schade aan hierboven genoemde goederen heeft Technorama het recht deze kosten op de koper te verhalen. Indien een al of niet geheel of gedeeltelijk betaalde bestelling, reparatie of dienst niet binnen de gestelde termijn van 3 maanden (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) door de klant wordt afgenomen vervalt het recht op eigendom en wordt het betreffende goed eigendom van Technorama.

Prijzen:
De overeengekomen prijzen gelden exclusief aflevering, voorlichting of andere nevenprestaties van de zijde van Technorama. De wijze van verzending en verpakking staat ter keuze van Technorama. De kosten van verpakking welke afwijkt van de gebruikelijke verpakkingen komen voor rekening van de klant. Kosteloze verzending geschied enkel wanneer dit schriftelijk overeen is gekomen. Betaling van facturen dient zonder enige korting contant plaats te vinden bij aflevering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de koper. Bij niet betalen of overschrijding van de betalingstermijn (Indien overeengekomen) is de koper – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de factuurdatum. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Technorama tegen de koper moet nemen bij het niet nakomen van zijn verplichtingen zijn voor de rekening van de koper. Technorama is gerechtigd een vooruitbetaling of een voorschot, dan wel te stellen van zekerheid verlangen, voordat zij met de koper een overeenkomst aangaat. Tevens wijzen wij u erop dat alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en onder invloed van valuta wisselkoersen kunnen zijn.

Privacy Beleid:
Wij stellen ieders privacy in een hoog vaandel en houden ons aan in Europa geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG overeenkomstig met de Engelse variant, General Data Protection Regulation (GDPR).  De wet staat ons niet toe om contracten af te sluiten met personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van ouder of voogd is verleend. Tevens is het niet toegestaan onze diensten te gebruiken voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens, welke vallen onder het verbod zoals vermeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voorts verstekken wij naast onze algemene leveringsvoorwaarden ook een bewerkingsovereenkomst waarin onze afspraken omtrent de verwerking van privacy gegevens staat vastgelegd. De bewerkingsovereenkomst is voorzien van een register van verwerkingsactiviteiten en gegevensbescherming.

Betreft privacy gegevens die wij registreren, deze zijn zonder opgaaf van reden op te vragen en kunnen indien gewenst voor u worden aangepast. Het is niet mogelijk uw account uit ons systeem te laten verwijderen zolang openstaande facturen of facturen jonger dan 7 jaren in ons systeem staan, dit inzake onze bewaarplicht facturen. Indien wij niet over het minimum aan benodigde gegevens kunnen beschikken is het niet mogelijk diensten aan u te leveren. Een tekort aan informatie kan leiden tot stopzetting van geleverde diensten.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht een verwerkersovereenkomst met u  aan te gaan indien wij de persoonsgegevens van derden voor uw verwerken.

Geheimhouding / medewerkers
Als betrouwbaar zakenpartner kunt u er van uit gaan dat wij nimmer gegevens in de vorm van documenten, foto’s, audio opnamen, geruchten of welke vorm dan ook zonder uw nadrukkelijke toestemming naar buiten zullen brengen. Mocht het zo zijn dat wij voor u gegevens verwerken waarbij u een geheimhoudingsverklaring wenst dan behoort dit tot de mogelijkheden die zijn opgenomen in het abonnement op de aan u aangeboden dienst. Omdat er verschillende situaties mogelijk zijn waarin geheimhouding door middel van een verklaring essentieel is zal deze per geval moeten worden beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor de levering in bepaalde gevallen te weigeren. Geheimhouding eindigt indien een hogere macht zich uitspreekt over de gesteld overeenkomst en deze nietig is verklaard.

 

Alle bedragen in deze voorwaarden zijn bedragen exclusief BTW.